iletişimrss

KDV İade Talebi Listelerini Gönderme

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ. 1

2.İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADESİ TALEBİ VE LİSTELERİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3

2.1.İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADESİ TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3

2.1.1.İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.. 9

2.1.2.YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.. 23

2.1.3.GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 32

2.1.4.SATIŞ FATURALARI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.. 34

2.1.5.TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 37

2.1.6.İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 40

2.1.7.KDV KANUNUNUN GEÇİCİ 26. ve GEÇİCİ 29. MADDELERİ GEREĞİ SATIŞ FATURASI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.. 44

2.1.8.İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSUNA BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.. 44

2.2.LİSTELERİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 47

2.2.1.İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 47

2.2.2.YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 62

2.2.3.GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 72

2.2.4.SATIŞ FATURALARI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 75

2.2.5.TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 78

2.2.6.İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 83

2.2.7.KDV KANUNUNUN GEÇİCİ 26. ve GEÇİCİ 29. MADDELERİ GEREĞİ SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.. 88

2.2.8.İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSUNUN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.. 88

3.TEKNİK AÇIKLAMALAR. 94

(ActiveX Ayarları) 94


 

1.GİRİŞ

60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin “İade Uygulaması” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere; KDV mükelleflerinin, 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin elektronik ortamda alınması uygulamasına başlanılmış olup, söz konusu iade taleplerinde indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesi ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Bu uygulama neticesinde, KDV iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince daha önce VEDOP üzerinden manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, Başkanlığımızca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi ile elektronik ortamda yapılmakta, mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri belgeler esas alınarak bir rapor halinde vergi dairelerinin kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca, 2011/Temmuz vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemler için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerinde; “Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve İhraç kayıtlı teslimlere ait satış faturası listesi”nin internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Bu uygulamaları takiben, 118 ve 120 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri gereği; 3996 sayılı Kanuna göre Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, 3359 sayılı Kanuna göre kiralama karşılığı yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelere ilişkin teslim ve hizmetler (318 işlem türü kodunda) ile;

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu teşkilatlara bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili bunlara yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları (321 işlem türü kodunda) için İnternet Vergi Dairesi üzerinden Satış Faturası Listesi sisteme eklenmiştir.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden listelerin oluşturulup gönderilmesi esnasında; sistem, iade hakkı doğuran işlem türüne bağlı olarak elektronik ortamda gönderilebilecek listelere ilişkin linkleri otomatik olarak ekrana getirmektedir.(EK:1)

Bu listelerin sistemden gönderilmesi gerekmektedir. Buna göre, elektronik ortamda gönderilemeyen diğer belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ve/veya CD ortamında iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine verilecektir.

Ancak 2010/Ocak vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır. Örneğin; 2009/Aralık dönemine ilişkin mal ihracına yönelik iade talebi olan mükellefler bütün belge / liste / tablolarını önceden olduğu gibi kağıt ve/veya CD ortamında vergi dairesine teslim edeceklerdir.

Yine 2009 yılında gerçekleşen teslim ve hizmetlerden kaynaklanan indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla 2010 yılında (yıllık olarak) nakden/mahsuben iade talebinde bulunacak mükellefler (iade hakkı doğuran işlem 2010/Ocak vergilendirme dönemi öncesi gerçekleştiği için) söz konusu iade talebine ilişkin belgeleri/listeleri/tabloları düzenleme öncesindeki uygulamaya göre vergi dairesine ibraz edeceklerdir.

2009 yılı içinde indirimli orana tabi işlemler nedeniyle aylık mahsuben iade talebinde bulunan ancak mahsup işlemi gerçekleşmediği için 2010 yılında nakden /mahsuben iade talep eden mükellefler de düzenleme öncesindeki uygulamaya göre hareket edeceklerdir.

2.İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADESİ TALEBİ VE LİSTELERİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2.1.İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADESİ TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İnternet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından yararlanmak için bağlı bulunulan vergi dairesine başvurup “Kullanıcı Kodu”, “Parola” ve “Şifre” alınması gerekmektedir. İnternet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından; nasıl yararlanılabileceği ve ne gibi sorgulamalar yapılabileceğine ilişkin detaylı açıklamalar için lütfen tıklayınız. (EK : 2)

İnternet Vergi Dairesi işlemleri uygulamasından yararlanmakta olan mükelleflerin; KDV iade talebi listelerini, elektronik ortamda göndermesine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.AŞAMA  

İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki “GİRİŞ” butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır. Aşağıda gösterildiği üzere “GİRİŞ” butonu ekranın sağ üst köşesinde yer almaktadır.

2.AŞAMA

 Daha sonra ekrana gelen Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre alanları doldurularak (vergi daireniz kapalı zarf içinden bu bilgileri tarafınıza teslim edecektir) “GİRİŞ” butonuna tıklanır.

 

3.AŞAMA

Açılan ekrandan “BİLGİ GİRİŞİ” butonuna tıklanır. Buradan “KDV İadesi Talebi Girişi” linki tıklanır.

4.AŞAMA

İlk defa iade talebinde bulunulacaksa açılan ekrandan “KDV İadesi Talebi Girişi” linki tıklanır. Ancak henüz oluşturulmakta olan ve/veya onaylanmamış bir iade talebi varsa “Daha Önce Girilen KDV İade Talepleri” linki ile bu iade talebine ulaşılabilir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image004.jpg

5.AŞAMA

Açılan ekrandan iade taleplerine ilişkin olarak sorulan sorular cevaplandırılır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image005.jpg

“Dönem tipi” kısmında iade talep eden mükellef KDV beyannamelerini verme dönemine göre ilgili kutucuğu seçer.

“Dönemi” kısmında iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak kutucuklardan seçilir. Örneğimizde 2013 yılının Haziran ayına ait iade talebi girişi yapılmaktadır.

“İade Türü” kısmında iadenin mahsuben, nakden veya kısmen mahsup kısmen nakden talep edilip edilmediği işaretlenir. İade talep edilmese bile ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle sadece tecil terkin işlemi varsa ilgili kutucuk işaretlenir.

“İade Talebiniz İçin Teminat Gösterecek misiniz?" Kısmına “Evet” seçeneği işaretlendiğinde “Banka/Katılım Bankası Teminat Mektubu” ve “Diğer Teminat” seçenekleri açılır. İade talebi Banka/Katılım Bankası teminat mektubu ile yapılacaksa ve aynı iade döneminde birden fazla teminat mektubu (en fazla 3 adet) alınmış ise referans numaralarının ilk kutucuktan başlamak üzere sıra ile yazılması gerekir. Referans (mektup) numaraları kağıt ortamındaki bilgilerde harf, işaret ve rakamlardan oluşuyorsa tamamı aynen yazılmalıdır.

İade talebi için Banka/Katılım Bankası teminat mektubu seçeneğinin dışında bir teminat gösterilecek ise “Diğer Teminat” kutucuğu işaretlenerek açılan seçeneklerden teminatın türüne göre bir veya birden fazla kutucuk işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image058.jpg

 

 “KDV BEYANNAMESİNDEN GETİR” Bu link tıklanınca iade talep edilen döneme ilişkin olarak KDV beyannamesinde yer alan iade hakkı doğuran işlem türleri otomatik ekrana gelecektir. Eğer iade talep edilen döneme ilişkin olarak sonradan düzeltme KDV beyannamesi verilmişse en son verilen düzeltme beyannamesindeki bilgiler getirilmektedir. (Eğer ekrana gelen bilgiler iade talebi ile uyumsuz ise bu durumda bu bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.)

“İade Talep Şekli” kısmında Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV iadesi tasdik raporu olup olmadığı hususu cevaplandırılmalıdır.

Açıklama: Eğer burada “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla İade” seçeneği tercih edilmişse YMM’nin TC Kimlik Numarasının alttaki kutucuğa yazılarak kutucuğun yanındaki “GETİR” linki tıklanmalıdır. Bu durumda YMM’nin Adı Soyadı ekrana otomatik gelecektir. (Teminatlı iadeler için bu bölüm “YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade” şeklinde işaretlenmelidir.)

Ayrıca YMM ile yapılan sözleşmeye ilişkin bilgiler internetten sisteme aktarılmadan, iade talep şekli “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla İade ” şeklinde seçildiğinde Kontrol Raporlarında hatalar oluşmaktadır.

Bütün bu sorulara cevap verilerek “TAMAM” butonu tıklanınca iade talebi kaydedilmiş olur ve listelerin oluşturulması safhasına geçilebilir.

Doldurulup gönderilmesi gereken listeler ekranda linkler halinde yer alacaktır. Bütün bu listeler doldurulmadan onaylama işlemi gerçekleştirilemez. Liste bilgileri doldurulmadan (listeler boş olarak) hatalı olarak onaylama işlemi yapılmışsa listeler vergi dairesince pasife çekilerek yeniden doğru liste İnternet Vergi Dairesinden gönderilir.

Aşağıda, ekran görüntüsü verilen iade talebinde doldurulması gereken ve iade talebine göre değişebilen 8 adet liste vardır. Bunlar; “İndirilecek KDV Listesi” , “Yüklenilen KDV Listesi”, “GÇB Listesi”, “Satış Faturaları (Mal İhracı ) Listesi”, “Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi” , “İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturası Listesi” ve “Satış Faturası Listesi (318 ve 321 Kodlu İade Türleri İçin)” ve “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu” dur.

Listelerin oluşturulmasına ilişkin olarak iki yol bulunmaktadır;

Verisi az olan mükellefler her bir belgenin sisteme girişini yaparak listesini İnternet Vergi Dairesindeki hesabında oluşturabilirler.

Verisi fazla olup Excel formatında hazır olan ve/veya kullandığı muhasebe programı otomatik olarak belirlenen formatta Excel dosyası oluşturabilen ya da bunu sağlamak için muhasebe programında gerekli revizeleri yaptıran mükellefler; düzenledikleri Excel dosyalarını sisteme yükleyerek listelerini oluşturabilirler. Ancak Excel listesi İnternet Vergi Dairesinde yer alan örnek formata uygun olmalıdır.

              2.1.1.İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak İndirilecek KDV Listesini oluşturup gönderebilirler.

KDV beyannamesinde yer alan “Bu döneme ait indirilecek KDV tutarı” ile uyumlu olması gereken İndirilecek KDV Listesine belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

 

 

Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Her belgenin -had sınırlaması olmaksızın- sisteme eklenmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir. (Yazar kasa ve perakende satış fişlerinin indirilecek KDV listesine 3333333333 vergi kimlik numarası ile topluca girilebilmesi durumları için lütfen tıklayınız.) (EK : 3)

· Alış Faturasının Tarihi: Bu alana alış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi yazılmalıdır. Fatura serileri genelde “A” şeklinde sadece harflerden oluşabileceği gibi “A5” gibi harf ve rakamlardan da oluşabilmektedir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa dahi harf ve sayı arasına herhangi bir işaret veya boşluk bırakmaksızın bitişik olarak “A5” şeklinde yazılmalıdır.  Yukarıdaki tablonun 6. satırlarında örnek bulunmaktadır. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişlerinde (yazar kasa fişlerinde) ve 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasında bulunan mükellefler tarafından düzenlenen e-Faturalarda “Seri” alanı bulunmadığından, bu belgeler listeye eklenirken  “Alış Faturasının Serisi” bölümü boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 7,8,9,10 ve 11. satırlarında ödeme kaydedici cihaz fişleri ve e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır. 

· Alış Faturasının Sıra Numarası: Bu alana alış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.)  421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından düzenlenmesi gereken ve 16 karakterden oluşan (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir.) e-Faturalar “Alış Faturasının Sıra No.su” alanına boşluk bırakılmadan bitişik olarak (GIB2013000000082, ABC2014000011437 gibi) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 10 ve 11. satırlarında e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

Alış faturası alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· Satıcının Adı Soyadı / Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının gerçek kişilerde adı-soyadı, tüzel kişilerde tüzel kişiliğin unvanı yazılmalıdır.

· Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcının vergi kimlik numarası yazılmalıdır. (satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası da yazılabilir.) Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise yani alış ithalatsa ya da KDV tam tevkifat kapsamında alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse,  bu durumda vergi kimlik numarası alanına 10 tane bir (1111111111) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. Satırında  ithalat  alışlarına 13. Tam tevkifat kapsamında yapılan alımlara ilişkin örnekler bulunmaktadır.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: “ TAM SORUMLULUK” kapsamında beyan edilen tutar ve “İTHALAT” işlemleri haricinde yazar kasa fişleri, perakende satış fişleri vb. belgelerin listelere yazılmasında Vergi Kimlik Numarası olarak “1111111111” kullanılmamalıdır.

Kayıtlarını muhasebe fişleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde; yazar kasa ve perakende satış fişlerinin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde; her yazar kasa ve perakende satış fişinin ayrı ayrı indirilecek KDV listesine yazılması yerine bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişine ait bilgilerin yazılması yeterlidir.

Buna göre, muhasebe fişinin indirilecek KDV listesine kaydedilmesi sırasında “Satıcının Vergi Kimlik/TC Kimlik Numarası” sütununa “3333333333” şeklinde giriş yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu imkândan sadece muhasebe fişine kayıtlı yazar kasa veya perakende satış fişleri için yararlanılması gerekmekte olup bu şekilde listeye girişi yapılabilecek muhasebe fişlerine kayıtlı belgelerin toplam KDV’si, indirilecek KDV listesinin toplam KDV tutarının % 5’ini aşamaz. Diğer taraftan, muhasebe fişine kayıtlı olmayan yazar kasa veya perakende satış fişleri ile muhasebe fişine kayıtlı olsa dahi her bir faturanın had sınırı gözetilmeksizin ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.

· Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 4 ve 6. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin miktarları ve birim/ölçü türleri yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 4 ve 6. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana alış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturasında farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler bulunsa dahi fatura bölünmeden tek satırda KDV hariç tutarlarının toplamı yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (100 + 200 =) 300 TL olup bu sütuna 300,00 tutarı yazılmalıdır.

· KDV’si: Bu alana alış faturasının KDV tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mal/hizmet alındı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV tutarları toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL yazılmalıdır. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) bu durumda 9 No.lu sütuna (faturada KDV olmayacağı için) alışa ilişkin gümrük makbuzunda/banka dekontunda gösterilen KDV tutarı yazılmalıdır. Eğer KDV tam tevkifat kapsamında alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse bu sütuna 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarı kaydedilmelidir.

· GGB Tescil No.su (Alış İthalat İse) : Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) alışa ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. satırlarında örnek bulunmaktadır.

Ancak, yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise (yani gümrük giriş beyannamesi yoksa) bu alan boş bırakılır.

· Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alana İndirilecek KDV Listesine girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal defterlere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakılmaksızın yazılmalıdır. Örneğin 2014 Ağustos dönemi için “201408” ; 2014 Eylül dönemi için “201409” şeklinde giriş yapılmalıdır. Ayrıca, belge ilgili takvim yılı içerisinde indirilecek KDV listesinin döneminden önceki bir dönemde kesilmiş ve indirim hesabına iade döneminde alınmış ise belgenin tarihinde değişiklik yapılmadan sisteme kaydedilip,  “Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönem” alanına indirim hesabına alındığı dönem yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 5. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER İÇİN ÖRNEK İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

A) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla aylık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği

2010/02 dönemi için İndirimli orana tabi işlemlerden (yılı içerisinde aylık mahsuben-406 işlem türü)  iade talebi.

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım 2010/Ocak (201001) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken yeşil boyalı kısım 2010/Şubat (201002) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. 406-İndirimli orana tabi işlemlerden (yılı içerisinde aylık mahsuben) iade talep eden mükellefler, aylar itibariyle oluşturacakları indirilecek KDV listelerini yukarıda gösterilen şekilde tek liste haline getirerek İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermelidirler. Aylık mahsuben iadenin talep edildiği ilk ayda; takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar olan indirilecek KDV listelerinin sisteme örnekteki gibi gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin ilk olarak 2010/03 döneminde mahsup talebi olan mükellefler 2010/01, 2010/02 ve 2010/03 dönemi indirilecek KDV listesini tek bir liste olarak 2010/03 döneminde sisteme ekleyeceklerdir. Daha sonra her aya ilişkin indirilecek KDV listesi sisteme eklenmelidir. İlk mahsuben iade talebi 2010/03 olmakla birlikte ikinci mahsuben iade talebi 2010/07 döneminde yapılmışsa, 2010/07 dönemi indirilecek KDV listesinde 2010/04, 2010/05, 2010/06 ve 2010/07 dönemi indirilecek tutarlar tek bir liste şeklinde sisteme eklenmelidir.

Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2010/Ocak tarihli olmasına rağmen 2010/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2010/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2010/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Örneğimizde aylık listelerin rahatça seçilmesini sağlamak için 201001 sarıya, 201002 yeşile boyanmıştır.

B) İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin (yıllık) KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi (450-439) :

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV Beyannameleri ile yapılabilecektir. Ancak aylık iade talebinden farklı olarak KDV beyannamesinde 406 Kodu yerine 450 (119 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Gereği Mayıs 2012 döneminden itibaren -439) Kodu seçilmelidir ve iade istenilen yıla ait tüm dönemler ( 2010 yılı İndirilecek KDV Listesinin tamamı) örnekteki gibi tek bir liste olarak iade talep edilen ayda sisteme aktarılmalıdır.

 

 

2.1.2.YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler yüklenilen KDV hesabında yer alan belgelerini,  aşağıda bulunan “Yüklenilen KDV Bilgileri” tablosundaki bölümleri doldurup “ekle”  butonuna basarak yüklenilen KDV Listesine aktarabilirler. Yüklenilen KDV listesinin oluşturulmasına yönelik olarak “Yüklenilen KDV Bilgileri Tablosuna” belge girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

Mükelleflerin Yüklenilen KDV Listesine belge eklerken herhangi bir had sınırlaması olmaksızın her belgeyi bir satıra gelecek şekilde giriş yapmaları esastır. (Doğrudan Yüklenimlerde olduğu gibi Genel Giderler veya ATİK’ler (Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler)  için de belge detayı yazılarak listeye giriş yapılmalıdır.)

Yüklenilen KDV Listesinde yer alan belgelere ait bilgiler “Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si” sütununa kadar, İndirilecek KDV Listesindeki bilgilerle aynı olmalıdır.

 

· Alış Faturasının Tarihi: Bu alana alış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi yazılmalıdır. Fatura serileri genelde “A” şeklinde sadece harflerden oluşabileceği gibi “A5” gibi harf ve rakamlardan da oluşabilmektedir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa dahi harf ve sayı arasına herhangi bir işaret veya boşluk bırakmaksızın bitişik olarak “A5” şeklinde yazılmalıdır. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişlerinde (yazar kasa fişlerinde) ve 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasında bulunan mükellefler tarafından düzenlenen e-Faturalarda “Seri” alanı bulunmadığından, bu belgeler listeye eklenirken  “Alış Faturasının Serisi” bölümü boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 3,4 ve 5. satırlarında ödeme kaydedici cihaz fişleri ve e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.  

· Alış Faturasının Sıra Numarası: Bu alana alış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.)  421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından düzenlenmesi gereken ve 16 karakterden oluşan (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir.) e-Faturalar “Alış Faturasının Sıra No.su” alanına boşluk bırakılmadan bitişik olarak (GIB2013000000082, ABC2014000011437 gibi) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 4. ve 5. satırlarında e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

            Alış faturası alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· Satıcının Adı Soyadı / Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının gerçek kişilerde adı-soyadı, tüzel kişilerde tüzel kişiliğin unvanı yazılmalıdır.

· Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcının vergi kimlik numarası yazılmalıdır. (satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası da yazılabilir.) Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise yani alış ithalatsa ya da KDV tam tevkifat kapsamında alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse,  bu durumda vergi kimlik numarası alanına 10 tane bir (1111111111) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. satırında ithalat faturası 8. satırında ise tam tevkifat kapsamında yapılan alışlara ilişkin örnekler bulunmaktadır.

02.05.2012 tarihi itibariyle yüklenilen KDV listesinde ‘’3333333333’’ vergi kimlik numarası ile belge girişi yapılamayacak olup İndirilecek KDV listesinde Satıcının Vergi Kimlik/TC Kimlik Numarası” sütununa girişi yapılan “3333333333” vergi kimlik numaralı muhasebe fişine kayıtlı yazar kasa veya perakende satış fişlerinden bir kısmı veya tamamı yüklenime konu olmuş ise yüklenilen KDV listesine diğer belgelerde olduğu gibi her belge tek satıra gelecek şekilde belge detayları yazılarak kaydedilmesi gerekmektedir.  

 

· Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 4. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.

· Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin miktarları ve birim/ölçü türleri yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 4. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.

· Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana alış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturasında farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler bulunsa dahi fatura bölünmeden tek satırda KDV hariç tutarlarının toplamı yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (100 + 200 =) 300 TL olup bu sütuna 300,00 tutarı yazılmalıdır.

· Alış Faturasının KDV’si: Bu alana alış faturasının KDV tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mal/hizmet alındı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV tutarları toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL yazılmalıdır. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) bu durumda 9 No.lu sütuna (faturada KDV olmayacağı için) alışa ilişkin gümrük makbuzunda/banka dekontunda gösterilen KDV tutarı yazılmalıdır. Eğer KDV tam tevkifat kapsamında  alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse bu sütuna 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarı kaydedilmelidir.

 · Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV’si: Bu alana sütuna alış faturasındaki KDV tutarından,  istisna kapsamında yapılan işlemin (malın teslim/hizmetin ifası) bünyesine giren KDV tutarı yazılmalıdır. Alış faturasındaki mal/hizmetin tamamı iade istenilen dönemde istisna kapsamında yapılan işlemin bünyesine girdi ise bu sütun 9 No.lu sütun ile aynı olacaktır yani ödenen KDV tutarının tamamı bu sütuna yazılacaktır. Ancak alış faturasındaki mal/hizmetin tamamı değil de bir kısmı istisna kapsamında yapılan işlemin bünyesine girdi ise bu durumda ödenen KDV tutarının tamamı değil bünyeye giren KDV tutarı yazılmalıdır.  Yukarıdaki tablonun 2, 4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.

· GGB Tescil No.su (Alış İthalat İse) : Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) alışa ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. satırında bu durum gösterilmiştir.

      Ancak, yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise (yani gümrük giriş beyannamesi yoksa) bu alan boş bırakılır.

· Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan, iade hakkı doğuran işlem türü (e-beyannamedeki kodu) yazılır. İade hakkı doğuran işlem türü bir tane veya birden fazla olsa da her bir belgenin karşısına o belgenin ilgili olduğu işlem türü kodu yazmalıdır. İade hakkı doğuran işlem türlerinin kodları internet vergi dairesinden iade talebi girilirken “beyannameden bilgileri getir” denildiğinde ekrana otomatik olarak gelmektedir. Ayrıca işlem kodları internet vergi dairesinden indirilen “yüklenilen_kdv_listesi_FORMATI” isimli Excel dosyasının çalışma sayfasında da bulunmaktadır.

ÖRNEK1: Korkmaz Makine Ltd.Şti.’nin 2014/08 döneminde iki farklı istisna işlemi olduğunu varsayalım.  (Mal ihracatı-301 ve Teşvikli Yatırım Malları Teslimi-308) Bu durumda iade hakkı doğuran işlem türü bazında iki ayrı yüklenim hesabı yapılmalıdır. Ancak tek yüklenilen KDV listesi gönderileceğinden kaydedilen belgelerin her birinin “Belgeye ilişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü” alanına iade işlem türü yazılır. 

İade Hakkı Doğuran İşlemin

E-Beyannamedeki Kodu

Adı

Tutarı

Yüklenilen Vergisi

301

Mal ihracı

3.800,00

684,00

308

Teşvikli yatırım mallarının teslimi

4.200,00

756,00

TOPLAM

1.440,00

            Formun Altı

            Korkmaz Makine Ltd.Şti.’den 19.03.2013 tarihinde A-65213 seri-sıra numaralı belge ile alınan malın 3.800- TL si (KDV si 684 TL) İhracatı yapılan malın bünyesine girmekte 4.200 TL si (KDV si 756 TL) ise teslim edilen teşvikli yatırım malı bünyesine girmektedir. Bir fatura birden fazla işlem türü için yüklenim konusu yapılsa bile (faturanın KDV hariç tutarı ve KDV’si, indirilecek listesi ile aynı yazılmak şartıyla) sadece bünyeye giren KDV tutarında ayrıştırma yapılarak listeye belge eklenmelidir. Yukarıdaki tablonun 9 ve 10. satırlarında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.  Formun Altı

·         13 No.lu Sütun Bu sütuna yüklenilen KDV listesine yazılan belgenin yüklenim türü girilmelidir. Eğer belge  “Doğrudan Yüklenim” (Mamul Mal alımları, hammadde alımları) ise “1”, “Genel Giderler” (genel yönetim gideri, pazarlama, satış, dağıtım gideri vb.) den yüklenilmiş ise “2”, “ATİK” (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) den yüklenilmiş ise “3” yazılmalıdır. Aynı belgede farklı yüklenim türleri bulunuyor ise, (hem Doğrudan Yüklenim hem de Genel Giderler gibi) belge yüklenim türüne göre bölünerek yazılmalıdır.

NOT:  Yüklenim Türü sütunu Yüklenilen KDV Listesine 2014/08 KDV döneminden itibaren eklenmiştir. Bu nedenle 2014/08 KDV döneminden önceki dönemlere ait yüklenilen KDV listelerinde bu sütun görülmeyecektir.

 

 

2.1.3.GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler her bir GÇB için aşağıda yer alan formu doldurarak GÇB listesini oluşturup gönderebilirler. GÇB listesine belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image015.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image016.jpg

Mükelleflerin GÇB Listesini her satıra bir GÇB gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Yukarıdaki tabloda GÇB’lerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir.

· Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. (Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. ########EX###### )

İhracatta Gümrük Beyannamesinin bulunmaması durumunda (serbest bölge işlem formu, özel fatura ile yapılan ihracatlar da) belirtilen belgeler listelere ilave edilmeyecek olup kağıt ortamında vergi dairesine ibraz edilecektir.

· GÇB'deki Döviz Cinsi: Gümrük Çıkış Beyannamesindeki döviz cinsi kutucuktan seçilerek doldurulur. (Gümrük Çıkış Beyannamesinin 22 no.lu satırında bu bilgi bulunmaktadır.)

· GÇB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden): Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesine ilişkin toplam fatura tutarı döviz cinsinden yazılmalıdır. (Gümrük Çıkış Beyannamesinin 22 no.lu satırında bu tutar bulunmaktadır. “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.

2.1.4.SATIŞ FATURALARI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler, ihraç edilen her bir kalem (eşya) için aşağıda yer alan formu doldurarak satış faturaları listesini oluşturup gönderebilirler. Satış faturaları listesine belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image017.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image018.jpg

“Satış Faturaları Listesi” ihraç edilen eşya (GTİP Numarası) bazında düzenlenmesi gereken bir listedir ve her satıra bir GTİP Numarası gelecek şekilde giriş yapılmalıdır. Eğer tek satış faturası ve tek GÇB ile birden fazla eşya ihraç edildi ise bu durumda ihraç edilen eşya adedince (GTİP Numarası adedince) GÇB tescil numarası, satış faturasının tarihi, serisi, sıra No.su ve malın alıcısı alanları tekrar edecektir. Bu durum yukarıda yer alan listenin 2, 3, ve 4. satırlarında örneklendirilmiştir. Örneğimizde aynı GÇB (09375200EX172807 tescil no.lu GÇB) ve aynı satış faturası ile (03.10.2011 tarih ve A-28353 seri-sıra no.lu satış faturası ile) üç kalem eşya ihraç edilmiş ve üç ayrı satırda (her satıra bir GTİP numarası gelecek şekilde) liste doldurulmuştur.

· Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin (GÇB) tescil numarası yazılmalıdır. (GÇB tescil numarası 16 karakterden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. ########EX###### )

İhracatta Gümrük Çıkış Beyannamesinin bulunmaması durumunda (serbest bölge işlem formu, özel fatura ile yapılan ihracatlar da) belirtilen belgeler listelere ilave edilmeyecek olup kağıt ortamında vergi dairesine ibraz edilecektir.

· İhraç Edilen Malın Cinsi: Bu alana ihraç edilen malın GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) yazılmalıdır. GTİP Numarası 12 haneli olmalı ve araya nokta konulmamalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesinin “33 Eşya Kodu” satırında ihraç edilen malın GTİP Numarası bulunmaktadır.

· İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihraç edilen malın miktarı yazılmalıdır. Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.

· İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: İhraç edilen malın ölçü birimi kutucuktan seçilerek doldurulur. Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.

· Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihraç edilen malın belgelendirildiği satış (ihracat) faturasının tarihi GG.AA.YYYY (GÜN/AY/YIL) formatında yazılmalıdır.

· Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihraç edilen malın belgelendirildiği satış (ihracat) faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften de oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Satış Faturasının Sıra No.su: Bu alana ihraç edilen malın belgelendirildiği satış (ihracat) faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.) (Yukarıdaki tablonun 1. satırında anılan belge girişine ilişkin örnek bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihraç edilen malın alıcısının Unvanı/adı-soyadı yazılmalıdır.

· ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.

2.1.5.TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak Kısmi tevkifat kapsamında yaptıkları satışlara ilişkin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini oluşturup gönderebilirler. Tevkifatlı satış faturası listesine belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image019.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image020.jpg

Mükelleflerin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır.

· Satış Faturasının Tarihi: Bu alana satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· Satış Faturasının Serisi: Bu alana satış faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Satış Faturasının Sıra Numarası: Bu alana satış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.) (Yukarıdaki tablonun 1. ve 3. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· Alıcının Adı-Soyadı/Unvanı: Bu alana adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı yazılmalıdır.

· Alıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası: Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası yazılmalıdır.

· Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 3, 4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin miktarı yazılır. Yukarıdaki tablonun 3, 4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Satış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu alana 3.000,00 tutarı yazılmalıdır.(5.satır)

· KDV'si: Bu alana satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu alana 440,00 tutarı yazılmalıdır.(5. satır)

· Tevkif Edilen KDV Tutarı: Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satış faturasında belirtilen tevkif edilen KDV miktarı yazılmalıdır. Örneğin; toplam tutarı 1.000 TL olan tevkifata tabi satışı yapılan ürünün %18 KDV miktarı 180 TL’dir. Bu tutar üzerinden 9/10 oranında yapılan tevkifat miktarı 162,00 TL bu alana yazılacaktır.(1. Satır) Satış faturası ile farklı tevkifat oranlarına tabi mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam tevkif edilen KDV tutarı bu alana yazılmalıdır. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi olup yapılan tevkifat 1/2 oranında ve tevkifat tutarı 40 TL’dir. B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup yapılan tevkifat 2/3 oranında ve tevkifat tutarı 240 TL’dir. Bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam tevkif edilen KDV tutarı 280 TL olup bu alana 280,00 tutarı yazılmalıdır.(5. Satır)

2.1.6.İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesini oluşturup gönderebilirler. İhraç kayıtlı satış faturası belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

2014/Kasım döneminden itibaren ihraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesine giriş yapılırken, faturada bulunan her GTİP numarası bir satıra gelecek şekilde yazılması gerekmektedir.  Bu şekilde yazılan belgelerde, malın miktarı, Malın KDV Hariç Tutarı, Malın KDV'si ve İhraç Kayıtlı Satılan Malın Ölçü Birimi Kodu alanları GTİP numarasına isabet eden kısım kadar yazılmalıdır. Tek satış faturasında farklı GTİP numaralı mallar bulunuyorsa ve bir gümrük çıkış beyannamesi ile ihraç edildi ise bu durumda ihraç edilen eşya adedince (GTİP Numarası adedince) GÇB tescil numarası, satış faturasının tarihi, serisi, sıra No.su ve malın alıcısı alanları tekrar edecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun  3, 4 ,5 ve 6 satırlarında örneklendirilmiştir. Örneğimizde aynı GÇB (13131000EX301001 tescil no.lu GÇB) ve aynı satış faturası ile (03.11.2014 tarih ve GIB2014000000045 sıra No.lu satış faturası ile) 4 kalem eşya ihraç edilmiş ve 4 ayrı satırda (her satıra bir GTİP numarası gelecek şekilde) liste doldurulmuştur.

          Eğer ihraç kayıtlı teslime ait bir faturadaki aynı GTİP numaralı mallar birden fazla Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışı edildi ise bu durumda da satış faturasının tarihi, serisi, sıra No.su, malın alıcısı,  alanları tekrar edecek şekilde Gümrük çıkış beyannamesi adedi kadar satırda yazılmalıdır.  Bu durum yukarıda yer alan tablonun 7, 8 ve 9. satırlarında örneklendirilmiştir.

 

 

 

· Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· Satış Faturasının Serisi: Bu sütuna satış faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tablonun  3, 4 , 5 ve 6 satırlarında örneklendirilmiştir.

· Satış Faturasının Sıra Numarası: Bu sütuna satış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 25639, GIB20140000000000045 vb.) (Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı yazılmalıdır.

· Alıcının Vergi Kimlik Numarası/ TC Kimlik Numarası: Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası yazılmalıdır.

· Malın Cinsi: 2014/Kasım dönemine kadar olan dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç kayıtlı satılan malın cinsi yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir. Girişi yapılacak ihraç kayıtlı satış faturası ile birden fazla mal satıldı ise bu alana çok genel olmamak kaydıyla ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların cinsleri yazılır. 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde ise bu sütuna ihraç edilen malın GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) yazılmalıdır. GTİP Numarası 12 haneli olmalı ve araya boşluk veya nokta konulmamalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesinin “33 Eşya Kodu” satırında ihraç edilen malın GTİP Numarası bulunmaktadır. Bu satırdaki rakamlar 12 haneli olarak 6 No.lu Sütuna kaydedilmelidir

· Malın Miktarı: Bu sütuna ihraç edilen malın miktarı yazılmalıdır.  Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.

· Miktar Kodu (Ölçü Birimi Kodu) : 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç edilen malın ölçü birimi kodlanarak yazılmalıdır. Ölçü birimi kodları yukarıda linki verilen Excel dosyasının çalışma sayfasında yer almaktadır. Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.

.

· Malın KDV Hariç Tutarı: 2014/Kasım dönemine kadar olan dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. ihraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar satıldı ise farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı yazılmalıdır. 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde ise bu sütuna yine ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılacak ancak satış faturasında yer alan mallar GTİP numarası bazında detaylandırılarak her GTİP numarasına isabet eden tutar bölünerek yazılacaktır. Söz konusu işleme ilişkin liste örneği yukarıda yer almaktadır.

·  Malın KDV’si: 2014/Kasım dönemine kadar olan dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. İhraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır.. Örneğin;  A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000 x%8) + (2.000 x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı yazılmalıdır. 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde ise bu sütuna yine ihraç kayıtlı satış faturasının KDV tutarı TL cinsinden yazılacak ancak satış faturasında yer alan mallar GTİP numarası bazında detaylandırılarak her GTİP numarasına isabet eden tutar bölünerek yazılacaktır. Söz konusu işleme ilişkin liste örneği yukarıda yer almaktadır.

· İhracatçı Tarafından Yurt Dışına Düzenlenen Satış Faturasının Tarihi (GÇB Üzerindeki Bilgiler): Bu alana ihracatçı tarafından yurt dışına düzenlenen satış faturasının tarihi (İhracatçı firmaya ait Gümrük Beyannamesi üzerinde yazılan fatura tarihi) GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· İhracat GÇB haricinde bir belge ile gerçekleşmişse (Serbest bölge işlem formu, özel fatura vb.) bu alan boş bırakılmalıdır.

· Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterlerden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. (########EX######)

· İhracat GÇB haricinde bir belge ile gerçekleşmişse (Serbest bölge işlem formu, özel fatura v.b.) bu alan boş bırakılmalıdır.

2.1.7.KDV KANUNUNUN GEÇİCİ 26. ve GEÇİCİ 29. MADDELERİ GEREĞİ SATIŞ FATURASI LİSTESİNE BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak KDV Kanunu’nun Geçici 26. ve Geçici 29. Maddeleri kapsamında yaptıkları satışlara ilişkin satış faturası listesini oluşturup gönderebilirler. Satış faturası listesine belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image023.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image024.jpg

Mükelleflerin satış faturası listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır.

· Satış Faturasının Tarihi: Bu alana satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· Satış Faturasının Serisi: Bu alana satış faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· Satış Faturasının Sıra Numarası: Bu alana satış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.) (Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· Alıcının Adı-Soyadı/Unvanı: Bu alana adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı yazılmalıdır.

· Alıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası: Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası yazılmalıdır.

· Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: Bu alana satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 3. ve 4. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunaktadır.

· Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Bu alana satılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin miktarı yazılır. Yukarıdaki tablonun 3. ve 4. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunaktadır.

· Satış Faturasının Tutarı: Bu alana satış faturasının toplam tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır.

· Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu sütun, iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bir adet veya birden fazla iade hakkı doğuran işlem bulunsa da doldurulmalıdır. Bu sütuna iade hakkı doğuran işlem türünün e-beyannamedeki kodu yazılır. İade hakkı doğuran işlem türlerinin kodları internet vergi dairesinden iade talebi girilirken açılan "KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞİ" ekranında yer almaktadır.

ÖRNEK : Korkmaz Makine Ltd.Şti.’nin 2012/Eylül döneminde iade hakkı doğuran işlemleri şu şekildedir.

İade Hakkı Doğuran İşlemin

E-Beyannamedeki kodu

Adı

Tutarı

318

3996 S. Kanuna Göre…

1.530.000,00

321

BM ile NATO temsilcilikleri…

322.000,00

TOPLAM

1.852.000,00

Yukarıdaki tabloda örneğimize uygun olarak "318 Koduna Ait İade Türü" ve "321 Koduna Ait İade Türü" örnekleri gösterilmektedir.

· ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.

2.1.8.İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSUNA BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler aşağıda yer alan formu doldurarak iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunu oluşturup gönderebilirler. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosuna belge girişi ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda yer almaktadır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image059.png

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image060.png

· Dönem: Bu alana iade hakkı doğuran işlemin dönemi (Örneğin: 05/2014-05/2014 formatında) yazılmalıdır.

· İade Hakkı Doğuran İşlem Türü : Bu alana iade hakkı doğuran işlem türünün e-beyannamedeki kodu yazılır. (Örneğin:301,308 vb.) İade hakkı doğuran işlem türlerinin kodları internet vergi dairesinden iade talebi girilirken açılan “KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞİ” ekranında yer almaktadır. (Ayrıca bahse konu kodlar “yüklenilen_kdv_listesi_FORMATI” isimli Excel dosyasının çalışma sayfasında da bulunmaktadır.)

· İade Hakkı Doğuran İşlem Bedeli : Bu alana iade hakkı doğuran işlemin bedeli (Teslim bedeli) yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· İadesi Talep Edilebilir Azami Vergi: Bu alana iade edilebilir azami vergi hesaplanarak yazılmalıdır. (Teslim bedeli ile genel KDV oranının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Örneğin iade işlem bedelinin 100.000-TL olması halinde bu sütuna 100.000-TL x %18 = 18.000-TL yazılması gerekir.)Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· İşlemin Bünyesine Doğrudan Giren Vergiler: Bu alana iade hakkı doğuran işlem için bünyeye giren KDV tutarı yazılmalıdır. (Yani kullanılan ilk madde ve malzeme ile yardımcı madde ve malzemelerinKDV tutarıdır. Aynı örnek için 60.000-TL X %18 = 10.800-TL kabul edelim) İlgili dönem mal alımlarından yüklenilen KDV tutarıyazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Genel İmal ve İdare Giderlerinden İade Hesabına Verilen Pay: Bu alana iade hakkı doğuran işlem için yapılan giderlere ait verilen pay yazılmalıdır. (Pazarlama satış ve dağıtım giderleri, yönetim giderleri, finansman giderleri vb. Bunuda 20.000-TL X %18 = 3.600-TL kabul edelim) İlgili dönem genel giderlerden yüklenilen KDV tutarı yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Atikler Nedeniyle Yüklenilen Vergiden İade Hesabına Verilen Pay: Bu alana iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymet alımları için hesaba dahil edilen pay tutarı yazılmalıdır. (Ancak diğer sütunlarla birlikte bu sütunun toplamı 3.sütundaki azami tutarı aşmamalıdır. Eğer atik KDV yok ise bu sütun boş bırakılmalıdır. Bizim önceki dönemlerden aldığımız ve 40.000-TL tutarındaki imalatta kullanılan makinemiz olduğunu varsayalım, makinenin KDV tutarı (40.000-TL x %18 = 7.200-TL) olmasına rağmen, bu dönem için bu sütuna yazabileceğimiz azami tutar (10.800+3.600=14.400), (18.000-14.400=3.600) 3.600-TL'dan fazla olmamalıdır.Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Yüklenilen KDV Toplamı: 5,6 ve 7. sütuna yazılan tutarların toplamı yazılmalıdır. Örneğimizde (10.800 +3.600 +3.600 = 18.000-TL) yazmamız gereken tutardır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.

2.2.LİSTELERİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

2.2.1.İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İndirilecek KDV Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. İndirilecek KDV listesinin örnek excel dosyası İnternet Vergi Dairesinden indirilerek doldurulabilir. (Örnek Excel İndir.)

 

 

 

 

 

 

Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Her belgenin -had sınırlaması olmaksızın- sisteme eklenmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir. (Yazar kasa ve perakende satış fişlerinin indirilecek KDV listesine 3333333333 vergi kimlik numarası ile topluca girilebilmesi durumları için lütfen tıklayınız.) (EK : 3)

 

1 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

2 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının serisi yazılmalıdır. Fatura serileri genelde “A” şeklinde sadece harflerden oluşabileceği gibi “A5” gibi harf ve rakamlardan da oluşabilmektedir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa dahi harf ve sayı arasına herhangi bir işaret veya boşluk bırakmaksızın bitişik olarak “A5” şeklinde yazılmalıdır.  Yukarıdaki tablonun 6. satırlarında örnek bulunmaktadır. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişlerinde (yazar kasa fişlerinde) ve 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasında bulunan mükellefler tarafından düzenlenen e-Faturalarda “Seri” alanı bulunmadığından, bu belgeler listeye eklenirken  “Alış Faturasının Serisi” bölümü boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 7,8,9,10 ve 11. satırlarında ödeme kaydedici cihaz fişleri ve e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

2 No.lu Sütun: Bu sütuna alış alış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.)  421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından düzenlenmesi gereken ve 16 karakterden oluşan (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir.) e-Faturalar “Alış Faturasının Sıra No.su” alanına boşluk bırakılmadan bitişik olarak (GIB2013000000082, ABC2014000011437 gibi) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 10 ve 11. satırlarında e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

4 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasını düzenleyen satıcının gerçek kişilerde adı-soyadı, tüzel kişilerde tüzel kişiliğin unvanı yazılmalıdır.

5 No.lu Sütun: Bu sütuna satıcının vergi kimlik numarası yazılmalıdır. (satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası da yazılabilir.) Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise yani alış ithalatsa ya da KDV tam tevkifat kapsamında alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse,  bu durumda vergi kimlik numarası alanına 10 tane bir (1111111111) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. Satırında ithalat alımlarına 13. Tam tevkifat kapsamında yapılan alımlara ilişkin örnekler bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: “ TAM SORUMLULUK” kapsamında beyan edilen tutar ve “İTHALAT” işlemleri haricinde yazar kasa fişleri, perakende satış fişleri vb. belgelerin listelere yazılmasında Vergi Kimlik Numarası olarak “1111111111” kullanılmamalıdır.

Mal / hizmet, mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek kişiden alınarak hesaplanan KDV’si alım yapan mükellefçe sorumlu sıfatıyla beyan edilmişse; bu durumda “Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası” sütununa (İnternet Vergi Dairesi, mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralarının girişine izin vermediğinden) “11111111111” yazılmalıdır. Bu şekilde girişi yapılan belgelerin alım yapan mükellefe ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile uyumunun kontrol edilecektir.

Kayıtlarını muhasebe fişleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde; yazar kasa ve perakende satış fişlerinin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde; her yazar kasa ve perakende satış fişinin ayrı ayrı indirilecek KDV listesine yazılması yerine bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişine ait bilgilerin yazılması yeterlidir.

Buna göre, muhasebe fişinin indirilecek KDV listesine kaydedilmesi sırasında “Satıcının Vergi Kimlik/TC Kimlik Numarası” sütununa “3333333333” şeklinde giriş yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu imkândan sadece muhasebe fişine kayıtlı yazar kasa veya perakende satış fişleri için yararlanılması gerekmekte olup bu şekilde listeye girişi yapılabilecek muhasebe fişlerine kayıtlı belgelerin toplam KDV’si, indirilecek KDV listesinin toplam KDV tutarının % 5’ini aşamaz. Diğer taraftan, muhasebe fişine kayıtlı olmayan yazar kasa veya perakende satış fişleri ile muhasebe fişine kayıtlı olsa dahi her bir faturanın had sınırı gözetilmeksizin ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.

6 No.lu Sütun: Bu sütuna alınan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 4 ve 6. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

7 No.lu Sütun: Bu sütuna alınan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin miktarları ve birim/ölçü türleri yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 4 ve 6. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

8 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturasında farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler bulunsa dahi fatura bölünmeden tek satırda KDV hariç tutarlarının toplamı yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (100 + 200 =) 300 TL olup bu sütuna 300,00 tutarı yazılmalıdır.

9 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının KDV tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mal/hizmet alındı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV tutarları toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL yazılmalıdır. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) bu durumda 9 No.lu sütuna (faturada KDV olmayacağı için) alışa ilişkin gümrük makbuzunda/banka dekontunda gösterilen KDV tutarı yazılmalıdır. Eğer KDV tam tevkifat kapsamında alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse bu sütuna 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarı kaydedilmelidir.

10 No.lu Sütun: Bu sütuna satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) alışa ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. satırlarında örnek bulunmaktadır.

Ancak, yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise (yani gümrük giriş beyannamesi yoksa) bu alan boş bırakılır.

11 No.lu Sütun: Bu sütuna İndirilecek KDV Listesine girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal defterlere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakılmaksızın yazılmalıdır. Örneğin 2014 Ağustos dönemi için “201408” ; 2014 Eylül dönemi için “201409” şeklinde giriş yapılmalıdır. Ayrıca, belge ilgili takvim yılı içerisinde indirilecek KDV listesinin döneminden önceki bir dönemde kesilmiş ve indirim hesabına iade döneminde alınmış ise belgenin tarihinde değişiklik yapılmadan sisteme kaydedilip,  “Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönem” alanına indirim hesabına alındığı dönem yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 5. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.


Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım 2011/Ocak (201101) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken yeşil boyalı kısım 2011/Şubat (201102) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. KDV iadesi talep eden mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bu alanın doldurulduğu indirilecek KDV listesi internet vergi dairesi aracılığı ile elektronik ortamda gönderilmelidir. Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2011/Ocak tarihli olmasına rağmen 2011/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2011/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2011/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Belge ilgili takvim yılı aşılmamak şartıyla herhangi bir dönemde indirim olarak

Kullanılsa bile belgenin tarihi değiştirilmeden sisteme kaydedilmelidir. Örneğimizde aylık listelerin rahatça seçilmesini sağlamak için 201101 sarıya, 201102 yeşile boyanmıştır.

 

 

 

 

 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER İÇİN ÖRNEK İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

A) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla aylık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi Örneği:

2010/02 dönemi için aylık mahsuben (406) iade talebi.


Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım 2010/Ocak (201001) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesi iken yeşil boyalı kısım 2010/Şubat (201002) dönemine ilişkin olarak oluşturulan indirilecek KDV listesidir. 406-İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade talep eden mükellefler, aylar itibariyle oluşturacakları indirilecek KDV listelerini yukarıda gösterilen şekilde tek liste haline getirerek İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermelidirler. Aylık mahsuben iadenin talep edildiği ilk ayda takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar olan indirilecek KDV listelerinin sisteme örnekteki gibi gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin ilk olarak 2010/03 döneminde mahsup talebi olan mükellefler 2010/01, 2010/02 ve 2010/03 dönemi İndirilecek KDV listesini tek bir liste olarak 2010/03 döneminde sisteme ekleyeceklerdir. Daha sonra her aya ilişkin indirilecek KDV listesi sisteme eklenmelidir. İlk mahsuben iade talebi 2010/03 olmakla birlikte ikinci mahsuben iade talebi 2010/07 döneminde yapılmışsa, bu dönem indirilecek KDV listesinde 2010/04, 2010/05, 2010/06 ve 2010/07 dönem indirilecek tutarlar tek bir liste şeklinde sisteme eklenmelidir.

Yine yukarıdaki tablonun 14. ve 15. satırlarında yer alan belgeler 2010/Ocak tarihli olmasına rağmen 2010/Şubat döneminde yasal defterlere kaydedilmesi nedeniyle (indirim hakkının 2010/Şubat döneminde kullanılması sebebiyle) 2010/Şubat dönemi İndirilecek KDV listesinde yer almaktadırlar. Örneğimizde aylık listelerin rahatça seçilmesini sağlamak için 201001 sarıya, 201002 yeşile boyanmıştır.

B) İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yıllık olarak KDV iadesi talep eden mükelleflerin düzenlemesi gereken İndirilecek KDV Listesi (450-439 İade işlem türü) :

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV Beyannameleri ile yapılabilecektir. Ancak aylık iade talebinden farklı olarak KDV beyannamesinde 406 Kodu yerine 450-( 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği gereği Mayıs 2012 döneminden itibaren 439) Kodu seçilmelidir ve iade istenilen yıla ait tüm dönemler (2010 yılı İndirilecek KDV Listesinin tamamı) örnekteki gibi tek bir liste olarak iade talep edilen ayda sisteme aktarılmalıdır.

Excel dosyasının İndirilecek KDV Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.

 • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
 • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm veriler ilk çalışma sayfasında toplanmalıdır.
 • İnternet tarayıcısı olarak Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.)kullanılmalıdır. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
 • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçilen nesnenin dosyanın kısa yolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image028.jpg

 

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image029.jpg

 • Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "Ekle" butonuna tıklayarak listelerin sisteme yüklenmesi işlemi başlatılmalıdır. Sistem tarafından yükleme yapılırken listeler kontrol edilecek, listelerde bir hata varsa mükellefler uyarılacaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA “ONAYLA” LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.

·         İnternet Vergi Dairesinde bulunan KDV İadesi bilgi girişi sayfasında işlem yapılmaya başladıktan sonra herhangi bir sebeple İnternet Vergi Dairesinden çıkılması durumunda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kalınan yerden işleme devam edilebilir. Listeler oluşturulduktan sonra işlemleri sisteme göndermek için mutlaka “ONAYLA” linkine tıklatılması gerekir.

·         Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklatılmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra sisteme göndermek için "ONAYLA" linkine tıklatınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Bu liste alındısının yazdırılarak iade talep dilekçesine eklenmesi gerekir.

·         Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için bağlı bulunulan vergi dairelerinden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınabilir.

 

2.2.2.YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Yüklenilen KDV Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. Yüklenilen KDV listesi tablosu aşağıdaki yer alan örneğe göre oluşturabileceği gibi, İnternet Vergi Dairesinden örnek excel dosyası da indirebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını oluştururken aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırından (B5 Hücresi) başlaması gerekmektedir. (Örnek Excel İndir.)

Mükellefler excel dosyası üzerinde veri girişi yapılıp onaylandıktan sonra listenin yükleme işlemi gerçekleşmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Yüklenilen KDV excel Tablosu:

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda yüklenilen KDV listesine belge girişine ilişkin örnek uygulamalara yer verilmiştir.

 

 

 

 

YÜKLENİLEN KDV LİSTELERİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK DOLDURULMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR:

Mükelleflerin Yüklenilen KDV Listesine belge eklerken herhangi bir had sınırlaması olmaksızın her belgeyi bir satıra gelecek şekilde giriş yapmaları esastır. (Doğrudan Yüklenimlerde olduğu gibi Genel Giderler veya ATİK’ler (Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler) için de belge detayı yazılarak listeye giriş yapılmalıdır.)

Yüklenilen KDV Listesinde yer alan belgelere ait bilgiler “Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si” sütununa kadar, İndirilecek KDV Listesindeki bilgilerle aynı olmalıdır.

 

·          1 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

 

·         2 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının serisi yazılmalıdır. Fatura serileri genelde “A” şeklinde sadece harflerden oluşabileceği gibi “A5” gibi harf ve rakamlardan da oluşabilmektedir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa dahi harf ve sayı arasına herhangi bir işaret veya boşluk bırakmaksızın bitişik olarak “A5” şeklinde yazılmalıdır. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişlerinde (yazar kasa fişlerinde) ve 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasında bulunan mükellefler tarafından düzenlenen e-Faturalarda “Seri” alanı bulunmadığından, bu belgeler listeye eklenirken  “Alış Faturasının Serisi” bölümü boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tablonun 3.,4. ve 5. satırlarında ödeme kaydedici cihaz fişleri ve e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

 

·         3 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.)  421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından düzenlenmesi gereken ve 16 karakterden oluşan (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir.) e-Faturalar “Alış Faturasının Sıra No.su” alanına boşluk bırakılmadan bitişik olarak (GIB2013000000082, ABC2014000011437 gibi) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 4. ve 5. satırlarında e-Fatura girişine ilişkin örnekler bulunmaktadır.

            Alış faturası alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

 

 • 4 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasını düzenleyen satıcının gerçek kişilerde adı-soyadı, tüzel kişilerde tüzel kişiliğin unvanı yazılmalıdır.

     

·         5 No.lu Sütun: Bu sütuna satıcının vergi kimlik numarası yazılmalıdır. (satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası da yazılabilir.) Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise yani alış ithalatsa ya da KDV tam tevkifat kapsamında alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse,  bu durumda vergi kimlik numarası alanına 10 tane bir (1111111111) yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. satırında ithalat faturası 8. satırında ise tam tevkifat kapsamında yapılan alışlara ilişkin örnekler bulunmaktadır.

 

 • 6 No.lu Sütun: Bu sütuna alınan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 4. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.
 • 7 No.lu Sütun: Bu sütuna alınan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir. Girişi yapılacak alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak alınan malların/hizmetlerin miktarları ve birim/ölçü türleri yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 4. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.
 • 8 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturasında farklı KDV oranlarına tâbi mallar/hizmetler bulunsa dahi fatura bölünmeden tek satırda KDV hariç tutarlarının toplamı yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (100 + 200 =) 300 TL olup bu sütuna 300,00 tutarı yazılmalıdır.
 • 9 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasının KDV tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Alış faturası ile farklı KDV oranlarına tâbi mal/hizmet alındı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV tutarları toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin A malı 100 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tâbi, B malı 200 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tâbi, bu iki mal tek fatura ile alındısı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL yazılmalıdır. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) bu durumda 9 No.lu sütuna (faturada KDV olmayacağı için) alışa ilişkin gümrük makbuzunda/banka dekontunda gösterilen KDV tutarı yazılmalıdır. Eğer KDV tam tevkifat kapsamında  alıcı tarafından ödenerek 2 No.lu KDV ile beyan edilmişse bu sütuna 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarı kaydedilmelidir.
 • 10 No.lu Sütun: Bu sütuna alış faturasındaki KDV tutarından,  istisna kapsamında yapılan işlemin (malın teslim/hizmetin ifası) bünyesine giren KDV tutarı yazılmalıdır. Alış faturasındaki mal/hizmetin tamamı iade istenilen dönemde istisna kapsamında yapılan işlemin bünyesine girdi ise bu sütun 9 No.lu sütun ile aynı olacaktır yani ödenen KDV tutarının tamamı bu sütuna yazılacaktır. Ancak alış faturasındaki mal/hizmetin tamamı değil de bir kısmı istisna kapsamında yapılan işlemin bünyesine girdi ise bu durumda ödenen KDV tutarının tamamı değil bünyeye giren KDV tutarı yazılmalıdır.  Yukarıdaki tablonun 2., 4.ve 5. satırında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.
 • 11 No.lu Sütun: Bu sütuna satıcı yurtdışında veya serbest bölgede faaliyet gösteriyor ise (yani alış ithalat ise) alışa ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası yazılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 2. satırında bu durum gösterilmiştir. Ancak yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise (yani  gümrük giriş beyannamesi yoksa) bu alan boş bırakılır.
 • 12 No.lu Sütun: Bu sütuna iade hakkı doğuran işlem türü (e-beyannamedeki kodu) yazılır. İade hakkı doğuran işlem türü bir tane veya birden fazla olsa da her bir belgenin karşısına o belgenin ilgili olduğu işlem türü kodu yazmalıdır. İade hakkı doğuran işlem türlerinin kodları internet vergi dairesinden iade talebi girilirken beyannameden bilgileri getir denildiğinde ekrana otomatik olarak gelmektedir. Ayrıca işlem kodları internet vergi dairesinden indirilen “yüklenilen_kdv_listesi_FORMATI” isimli Excel dosyasının çalışma sayfasında da bulunmaktadır.

·         ÖRNEK1: Korkmaz Makine Ltd.Şti.’nin 2014/08 döneminde iki farklı istisna işlemi olduğunu varsayalım.  (Mal ihracatı-301 ve Teşvikli Yatırım Malları Teslimi-308) Bu durumda iade hakkı doğuran işlem türü bazında iki ayrı yüklenim hesabı yapılmalıdır. Ancak tek yüklenilen KDV listesi gönderileceğinden kaydedilen belgelerin her birinin karşısına hangi işlem türüne ilişkin yüklenim hesabında yer aldığı aşağıda gösterildiği şekilde yazılır ve internet vergi dairesinden elektronik ortamda gönderilir.

 

İade Hakkı Doğuran İşlemin

E-Beyannamedeki Kodu

Adı

Tutarı

Yüklenilen Vergisi

301

Mal ihracı

3.800,00

684,00

308

Teşvikli yatırım mallarının teslimi

4.200,00

756,00

TOPLAM

1.440,00

 

            Bu durumda Korkmaz Makine Ltd. Şti. işlem türleri bazında iki ayrı yüklenilen KDV listesi hazırlamalıdır. Bunlardan biri “Mal İhracı Yüklenilen KDV Listesi”, diğeri ise “Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV Listesi” ’dir. Yüklenilen KDV listesine kaydedilen belgelerin hangi işlem türüne ilişkin olduğu belirtilerek iki ayrı yüklenim listesi tek tablo haline getirilir ve internet vergi dairesinden elektronik ortamda gönderilir.

            Korkmaz  Makine Ltd.Şti.’den 19.03.2013 tarihinde A-65213 seri-sıra numaralı belge ile alınan malın 3.800- TL si İhracatı yapılan malın bünyesine girmekte 4.200 TL si ise teslim edilen teşvikli yatırım malı bünyesine girmektedir. Bir fatura birden fazla işlem türü için yüklenim konusu yapılsa bile faturanın KDV hariç tutarı ve KDV’si, indirilecek listesi ile aynı yazılmalı sadece bünyeye giren KDV tutarı ayrıştırılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 9 ve 10. satırlarında buna ilişkin örnek bulunmaktadır.  Formun Altı

 

 

ÖRNEK2: Korkmaz Makine Ltd.Şti.’nin 2011/Ocak döneminde iki farklı istisna işlemi olduğunu varsayalım.  (Mal ihracatı-301 ve Teşvikli Yatırım Malları Teslimi-308) Bu durumda iade hakkı doğuran işlem türü bazında iki ayrı yüklenim hesabı yapılmalıdır. Ancak tek yüklenilen KDV listesi gönderileceğinden kaydedilen belgelerin her birinin karşısına hangi işlem türüne ilişkin yüklenim hesabında yer aldığı aşağıda gösterildiği şekilde yazılır ve internet vergi dairesinden elektronik ortamda gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere sarı boyalı kısım “Mal İhracı Yüklenilen KDV Listesi”  yeşil boyalı kısım ise “Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV Listesi” dir. Listenin 8. ve 13. satırlarında AKAY MAKİNE İMALİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ. tarafından düzenlenen 23.01.2011 tarih ve A-6523 seri-sıra numaralı belge ile alınan malın yarısı ihraç edilen malın bünyesine girdiği için “Mal İhracı Yüklenilen KDV ” kısmına, diğer yarısı ise teslim edilen teşvikli yatırım malı bünyesine girdiği için “Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Yüklenilen KDV” kısmına kaydedilmiştir. Böylece tek bir yüklenilen KDV listesi ile birden fazla istisna işlem türüne ilişkin yüklenilen KDV hesabı internet vergi dairesinden gönderilebilmektedir.

 

·         13 No.lu Sütun Bu sütuna yüklenilen KDV listesine yazılan belgenin yüklenim türü girilmelidir. Eğer belge  “Doğrudan Yüklenim” (Mamul Mal alımları, hammadde alımları) ise “1”, “Genel Giderler” (genel yönetim gideri, pazarlama, satış, dağıtım gideri vb.) den yüklenilmiş ise “2”, “ATİK” (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) den yüklenilmiş ise “3” yazılmalıdır.

NOT:  Yüklenim Türü sütunu Yüklenilen KDV Listesine 2014/08 KDV döneminden itibaren eklenmiştir. Bu nedenle 2014/08 KDV döneminden önceki dönemlere ait yüklenilen KDV listelerinde bu sütun görülmeyecektir.

 • Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "Ekle" butonuna tıklayarak listelerin sisteme yüklenmesi işlemi başlatılmalıdır. Sistem tarafından yükleme yapılırken listeler kontrol edilecek, listelerde bir hata varsa mükellefler uyarılacaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA “ONAYLA” LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.

· İnternet Vergi Dairesinde bulunan KDV İadesi bilgi girişi sayfasında işlem yapılmaya başladıktan sonra herhangi bir sebeple İnternet Vergi Dairesinden çıkılması durumunda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kalınan yerden işleme devam edilebilir. Listeler oluşturulduktan sonra işlemleri sisteme göndermek için mutlaka “ONAYLA” linkine tıklatılması gerekir.

· Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklatılmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra sisteme göndermek için "ONAYLA" linkine tıklatınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Bu liste alındısının yazdırılarak iade talep dilekçesine eklenmesi gerekir.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için bağlı bulunulan vergi dairelerinden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınabilir.

 

2.2.3.GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Gümrük Çıkış Beyannameleri (GÇB) Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İnternet Vergi Dairesinden örnek excel dosyasının indirilerek kullanılmasıdır. (Örnek Excel İndir.)

İnternet vergi dairesinden bilgisayara indirilen örnek excel dosyası üzerinde veri girişi yapılıp onaylandıktan sonra yükleme işlemi gerçekleşir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image033.jpg


Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image034.jpg

Mükelleflerin GÇB Listesini her satıra bir GÇB gelecek şekilde girmeleri esastır. Yukarıdaki tabloda GÇB’lerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir.

 • 1 No.lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. (########EX###### )
 • 2 No.lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesindeki döviz cinsi yazılmalıdır. (Gümrük Çıkış Beyannamesinin 22 no.lu satırında bu bilgi bulunmaktadır.) Örnek excel dosyasının çalışma sayfasında döviz kodları yer almaktadır.
 • 3 No.lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesine ilişkin toplam fatura tutarı döviz cinsinden yazılmalıdır. (Gümrük Çıkış Beyannamesinin 22 no.lu satırında bu tutar bulunmaktadır.)
 • Excel dosyasının Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.
 • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
 • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm veriler ilk çalışma sayfasında toplanmalıdır.
 • İnternet tarayıcısı olarak Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.)kullanılmalıdır. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
 • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçilen nesnenin dosyanın kısa yolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image035.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image032.jpg

 • Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "Ekle" butonuna tıklayarak listelerin sisteme yüklenmesi işlemi başlatılmalıdır. Sistem tarafından yükleme yapılırken listeler kontrol edilecek, listelerde bir hata varsa mükellefler uyarılacaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA “ONAYLA” LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.
 • İnternet Vergi Dairesinde bulunan KDV İadesi bilgi girişi sayfasında işlem yapılmaya başladıktan sonra herhangi bir sebeple İnternet Vergi Dairesinden çıkılması durumunda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kalınan yerden işleme devam edilebilir. Listeler oluşturulduktan sonra işlemleri sisteme göndermek için mutlaka “ONAYLA” linkine tıklatılması gerekir.
 • Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklatılmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra sisteme göndermek için "ONAYLA" linkine tıklatınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Bu liste alındısının yazdırılarak iade talep dilekçesine eklenmesi gerekir.
 • Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için bağlı bulunulan vergi dairelerinden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınabilir.

2.2.4.SATIŞ FATURALARI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Satış Faturaları Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, Excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İnternet Vergi Dairesinden örnek excel dosyasının indirilerek kullanılmasıdır. (Örnek Excel İndir.)

İnternet vergi dairesinden bilgisayara indirilen örnek excel dosyası üzerinde veri girişi yapılıp onaylandıktan sonra yükleme işlemi gerçekleşir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image036.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image037.jpg

"Satış Faturaları Listesi" ihraç edilen eşya (GTİP Numarası) bazında doldurulması gereken bir tablodur ve her satıra bir GTİP Numarası gelecek şekilde doldurulmalıdır. Eğer tek satış faturası ve tek GÇB ile birden fazla eşya ihraç edildi ise bu durumda ihraç edilen eşya adedince (GTİP Numarası adedince) GÇB tescil numarası, satış faturasının tarihi, serisi, sıra No.su ve malın alıcısı alanları tekrar edecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun yeşil boyalı 3, 4 ve 5. satırlarında örneklendirilmiştir. Örneğimizde aynı GÇB (09375200EX172807 tescil no.lu GÇB) ve aynı satış faturası ile (03.10.2011 tarih ve A-28353 seri-sıra No.lu satış faturası ile) üç kalem eşya ihraç edilmiş ve üç ayrı satırda (her satıra bir GTİP numarası gelecek şekilde) liste doldurulmuştur.

 • 1 No.lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesinin (GÇB) tescil numarası yazılmalıdır. (GÇB tescil numarası 16 karakterden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir.########EX###### )
 • 2 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) yazılmalıdır. GTİP Numarası 12 haneli olmalı ve araya nokta konulmamalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesinin “33 Eşya Kodu” satırında ihraç edilen malın GTİP Numarası bulunmaktadır. Bu satırdaki rakamlar 12 haneli olarak 2 No.lu Sütuna kaydedilmelidir.
 • 3 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın miktarı yazılmalıdır. Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.
 • 4 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın ölçü birimi kodlanarak yazılmalıdır. Ölçü birimi kodları yukarıda linki verilen Excel dosyasının çalışma sayfasında yer almaktadır. Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.
 • 5 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın belgelendirildiği satış (ihracat) faturasının tarihi GG.AA.YYYY (GÜN/AY/YIL) formatında yazılmalıdır.
 • 6 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın belgelendirildiği satış (ihracat) faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften de oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.
 • 7 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın belgelendirildiği satış (ihracat) faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.) (Yukarıdaki tablonun 1. ve 2. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.
 • 8 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın alıcısının Unvanı/adı-soyadı yazılmalıdır.
 • Excel dosyasının Satış Faturaları Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.
 • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
 • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm veriler ilk çalışma sayfasında toplanmalıdır.
 • İnternet tarayıcısı olarak Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.) kullanılmalıdır. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
 • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçilen nesnenin dosyanın kısa yolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

2.2.5.TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İnternet Vergi Dairesinden örnek excel dosyasının indirilerek kullanılmasıdır. (Örnek Excel İndir.)

İnternet vergi dairesinden bilgisayara indirilen örnek excel dosyası üzerinde veri girişi yapılıp onaylandıktan sonra yükleme işlemi gerçekleşir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image038.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image039.jpg

Mükelleflerin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır.

· 1 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· 2 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· 3 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.) (Yukarıdaki tablonun 1. ve 2. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· 4 No.lu Sütun: Bu sütuna adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı yazılmalıdır.

· 5 No.lu Sütun: Bu sütuna alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası yazılmalıdır.

 • 6 No.lu Sütun: Bu sütuna tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 3,4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.
 • 7 No.lu Sütun: Bu sütuna tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin miktarı yazılır. Yukarıdaki tablonun 3,4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· 8 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar 1.000 + 2.000 = 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı yazılmalıdır.(5. satır)

· 9 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı yazılmalıdır.(5. satır)

· 10 No.lu Sütun: Bu sütuna tevkifata tabi işlemlere ait satış faturasında belirtilen tevkif edilen KDV tutarı yazılmalıdır. Örneğin; toplam tutarı 1.000 TL olan tevkifata tabi satış yapılan ürünün %18 KDV miktarı 180 TL’dir. Bu tutar üzerinden 9/10 oranında alıcı firma tarafından yapılan tevkifat miktarı olan 162,00 TL bu sütuna yazılacaktır.(1. Satır) Satış faturası ile farklı tevkifat oranlarına tabi mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam tevkif edilen KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi olup yapılan tevkifat 1/2 oranında ve tevkifat tutarı 40 TL’dir. B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup yapılan tevkifat 2/3 oranında ve tevkifat tutarı 240 TL’dir. Bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam tevkif edilen KDV tutarı 280 TL olup bu sütuna 280,00 tutarı yazılmalıdır.(5.satır)

 • Excel dosyasının Tevkifatlı Satış Faturası Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.
 • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
 • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm veriler ilk çalışma sayfasında toplanmalıdır.
 • İnternet tarayıcısı olarak Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.)kullanılmalıdır. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
 • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçilen nesnenin dosyanın kısa yolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image028.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image029.jpg

 • Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "Ekle" butonuna tıklayarak listelerin sisteme yüklenmesi işlemi başlatılmalıdır. Sistem tarafından yükleme yapılırken listeler kontrol edilecek, listelerde bir hata varsa mükellefler uyarılacaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA “ONAYLA” LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.

· İnternet Vergi Dairesinde bulunan KDV İadesi bilgi girişi sayfasında işlem yapılmaya başladıktan sonra herhangi bir sebeple İnternet Vergi Dairesinden çıkılması durumunda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kalınan yerden işleme devam edilebilir. Listeler oluşturulduktan sonra işlemleri sisteme göndermek için mutlaka “ONAYLA” linkine tıklatılması gerekir.

· Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklatılmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra sisteme göndermek için "ONAYLA" linkine tıklatınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Bu liste alındısının yazdırılarak iade talep dilekçesine eklenmesi gerekir.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için bağlı bulunulan vergi dairelerinden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınabilir.

2.2.6.İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İhraç Kayıtlı Fatura Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İnternet Vergi Dairesinden örnek excel dosyasının indirilerek kullanılmasıdır. (Örnek Excel İndir.)

İnternet vergi dairesinden bilgisayara indirilen örnek excel dosyası üzerinde veri girişi yapılıp onaylandıktan sonra yükleme işlemi gerçekleşir.

 

 

2014/Kasım döneminden itibaren ihraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesine giriş yapılırken, faturada bulunan her GTİP numarası bir satıra gelecek şekilde yazılması gerekmektedir.  Bu şekilde yazılan belgelerde, malın miktarı, Malın KDV Hariç Tutarı, Malın KDV'si ve İhraç Kayıtlı Satılan Malın Ölçü Birimi Kodu alanları GTİP numarasına isabet eden kısım kadar yazılmalıdır. Tek satış faturasında farklı GTİP numaralı mallar bulunuyorsa ve bir gümrük çıkış beyannamesi ile ihraç edildi ise bu durumda ihraç edilen eşya adedince (GTİP Numarası adedince) GÇB tescil numarası, satış faturasının tarihi, serisi, sıra No.su ve malın alıcısı alanları tekrar edecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun 3, 4, 5 ve 6 satırlarında (sarı boyalı alan) örneklendirilmiştir. Örneğimizde aynı GÇB (13131000EX301001 tescil no.lu GÇB) ve aynı satış faturası ile (03.11.2014 tarih ve GIB2014000000045 sıra No.lu satış faturası ile) 4 kalem eşya ihraç edilmiş ve 4 ayrı satırda (her satıra bir GTİP numarası gelecek şekilde) liste doldurulmuştur.

Eğer ihraç kayıtlı teslime ait bir faturadaki aynı GTİP numaralı mallar birden fazla Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışı edildi ise bu durumda da satış faturasının tarihi, serisi, sıra No.su, malın alıcısı,  alanları tekrar edecek şekilde Gümrük çıkış beyannamesi adedi kadar satırda yazılmalıdır.  Bu durum yukarıda yer alan tablonun 7, 8 ve 9. satırlarında (yeşil boyalı alanda) örneklendirilmiştir.

· 1 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· 2 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tablonun 3, 4, 5 ve 6 satırlarında (sarı boyalı alan) örneklendirilmiştir.

 · 3 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 25639, GIB20140000000000045 vb.) (Yukarıdaki tablonun 2. ve 3. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· 4 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturası düzenlenen alıcının (ihracatçının) adı-soyadı/Unvanı yazılmalıdır.

· 5 No.lu Sütun: Bu sütuna alıcının tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası yazılmalıdır.

· 6 No.lu Sütun: 2014/Kasım dönemine kadar olan dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç kayıtlı satılan malın cinsi yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir. Girişi yapılacak ihraç kayıtlı satış faturası ile birden fazla mal satıldı ise bu alana, çok genel olmamak kaydıyla ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların cinsleri yazılır. 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde ise bu sütuna ihraç edilen malın GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) yazılmalıdır. GTİP Numarası 12 haneli olmalı ve araya boşluk veya nokta konulmamalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesinin “33 Eşya Kodu” satırında ihraç edilen malın GTİP Numarası bulunmaktadır. Bu satırdaki rakamlar 12 haneli olarak 6 No.lu Sütuna kaydedilmelidir.

·7 No.lu Sütun: Bu sütuna ihraç edilen malın miktarı yazılmalıdır.  Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.

· 8 No.lu Sütun: 2014/Kasım dönemine kadar olan dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. ihraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar satıldı ise farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı yazılmalıdır. 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde ise bu sütuna yine ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılacak ancak satış faturasında yer alan mallar GTİP numarası bazında detaylandırılarak her GTİP numarasına isabet eden tutar bölünerek yazılacaktır. Söz konusu işleme ilişkin liste örneği yukarıda yer almaktadır

· 9 No.lu Sütun:  2014/Kasım dönemine kadar olan dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. İhraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi mallar satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna yazılmalıdır. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi, B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000 x%8) + (2.000 x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı yazılmalıdır. 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde ise bu sütuna yine ihraç kayıtlı satış faturasının KDV  tutarı TL cinsinden yazılacak ancak satış faturasında yer alan mallar GTİP numarası bazında detaylandırılarak her GTİP numarasına isabet eden tutar bölünerek yazılacaktır. Söz konusu işleme ilişkin liste örneği yukarıda yer almaktadır.

·10 No.lu Sütun: Bu sütuna ihracatçı tarafından yurt dışına düzenlenen satış faturasının tarihi yazılmalıdır.

· 11 No.lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterlerden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir. (########EX######)

·12 No.lu Sütun: 2014/Kasım dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde bu sütuna ihraç edilen malın ölçü birimi kodlanarak yazılmalıdır. Ölçü birimi kodları yukarıda linki verilen Excel dosyasının çalışma sayfasında yer almaktadır. Bu alan doldurulurken GÇB’den faydalanılabilir.

 

 • Excel dosyasının İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.
 • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
 • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm veriler ilk çalışma sayfasında toplanmalıdır.
 • İnternet tarayıcısı olarak Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.)kullanılmalıdır. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
 • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçilen nesnenin dosyanın kısa yolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image028.jpg

 

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image029.jpg

 • Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "Ekle" butonuna tıklayarak listelerin sisteme yüklenmesi işlemi başlatılmalıdır. Sistem tarafından yükleme yapılırken listeler kontrol edilecek, listelerde bir hata varsa mükellefler uyarılacaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA “ONAYLA” LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.

· İnternet Vergi Dairesinde bulunan KDV İadesi bilgi girişi sayfasında işlem yapılmaya başladıktan sonra herhangi bir sebeple İnternet Vergi Dairesinden çıkılması durumunda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kalınan yerden işleme devam edilebilir. Listeler oluşturulduktan sonra işlemleri sisteme göndermek için mutlaka “ONAYLA” linkine tıklatılması gerekir.

· Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklatılmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra sisteme göndermek için "ONAYLA" linkine tıklatınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Bu liste alındısının yazdırılarak iade talep dilekçesine eklenmesi gerekir.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için bağlı bulunulan vergi dairelerinden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınabilir.

2.2.7.KDV KANUNUNUN GEÇİCİ 26. ve GEÇİCİ 29. MADDELERİ GEREĞİ SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Satış Faturası Listesini Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İnternet Vergi Dairesinden Örnek Excel dosyasının indirilerek kullanılmasıdır.(Örnek Excel İndir) Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image042.jpg

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image043.jpg

Mükelleflerin KDV Kanununun Geçici 26. ve Geçici 29. maddeleri gereği Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır.

· 1 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

· 2 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının serisi yazılmalıdır. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde yazılmalıdır. Ancak 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-fatura bilgileri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Satış Faturasının Serisi” başlıklı alan doldurulmayıp boş bırakılacaktır. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· 3 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının sıra numarası yazılmalıdır. Bu alan nümerik ve alfa nümerik işaretlerin kullanıldığı en fazla 20 karakterden oluşabilir. (Örnek: 576, 9624, 701602, A8F20120000000080000 vb.) (Yukarıdaki tablonun 1. ve 2. satırlarında anılan belge girişlerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.) 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, düzenlenmesi gereken e-faturada yer alan 16 Karakterden oluşan e-fatura numarasının (İlk üç karakter alfa nümerik işaretleri, sonraki dört karakter faturanın düzenlendiği yılı ve son dokuz karakter ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Örnek: GIB2013000000082, ABC2014000011437) tamamının satış faturasının sıra numarası alanına yazılması gerekmektedir. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana, faturanın toplam tutarının bulunduğu en son belgenin sıra numarasının yazılması gerekmektedir.

· 4 No.lu Sütun: Bu sütuna adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı yazılmalıdır.

· 5 No.lu Sütun: Bu sütuna alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası yazılmalıdır.

· 6 No.lu Sütun: Bu sütuna satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır. Yukarıdaki tablonun 5. ve 6. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· 7 No.lu Sütun: Bu sütuna satılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgül ile ayırarak satılan malların/hizmetlerin miktarı yazılır. Yukarıdaki tablonun 5. ve 6. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

· 8 No.lu Sütun: Bu sütuna satış faturasının toplam tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır.

· 9 No.lu Sütun: Bu sütun, iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bir adet veya birden fazla iade hakkı doğuran işlem bulunsa da doldurulmalıdır. Bu sütuna iade hakkı doğuran işlem türünün e-beyannamedeki kodu yazılır. İade hakkı doğuran işlem türlerinin kodları internet vergi dairesinden iade talebi girilirken açılan "KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞİ" ekranında yer almaktadır.

ÖRNEK : Korkmaz Makine Ltd.Şti.’nin 2012/Eylül döneminde iade hakkı doğuran işlemleri şu şekildedir.

İade Hakkı Doğuran İşlemin

E-Beyannamedeki kodu

Adı

Tutarı

318

3996 S. Kanuna Göre…

642.500,00

321

BM ile NATO temsilcilikleri…

1.209.000,00

TOPLAM

1.852.000,00

 

Yukarıdaki tabloda da açıkça görüleceği üzere sarı boyalı kısım "318 Koduna Ait İade Türü" iken, yeşil boyalı kısım "321 Koduna Ait İade Türü" olarak belirtilmiştir. İade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bir adet veya birden fazla iade hakkı doğuran işlem bulunsa da her bir belgenin karşısına o belgenin ilgili olduğu işlem türünün kodu yazılmalıdır. Örneğimizde farklı satış faturası listelerinin rahatça seçilmesini sağlamak için "318 Koduna Ait İade Türü Listesi" sarıya; "321 Koduna Ait İade Türü Listesi" yeşile boyanmıştır. Gerçek uygulamada bu şekilde bir boyamanın söz konusu olmayacağı tabidir.

· Excel dosyasının Satış Faturası Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.

· Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.

· Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm verilerinizi ilk çalışma sayfasında toplayınız.

· İnternet tarayıcısı olarak lütfen Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.) kullanınız. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.

· Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image044.jpg

 

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image045.png

· Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "EKLE" butonuna tıklayarak listelerinizi sisteme yüklemeye başlayabilirsiniz. Sistem yükleme yaparken listenizi kontrol edecektir. Eğer listenizde bir hata var ise sizi uyaracaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA "ONAYLA" LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.

· "ONAYLA" linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir.

· Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklanmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra göndermek için “ONAYLA” linkine tıklayınca sistem; “KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI” ekranını açar. Lütfen bu liste alındısını yazdırarak iade talep dilekçenize ek yapınız.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.

2.2.8.İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSUNUN EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosunu Excel dosyası aracılığıyla gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İnternet Vergi Dairesinden örnek excel dosyasının indirilerek kullanılmasıdır. (Örnek Excel İndir)

İnternet vergi dairesinden bilgisayara indirilen örnek excel dosyası üzerinde veri girişi yapılıp onaylandıktan sonra yükleme işlemi gerçekleşir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image061.png

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image060.png

· Dönem: Bu alana iade hakkı doğuran işlemin dönemi (Örneğin: 05/2014-05/2014 formatında) yazılmalıdır.

· İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan, iade hakkı doğuran işlem türü ayrımı yapılmaksızın bir adet veya birden fazla iade hakkı doğuran işlem bulunsa da doldurulmalıdır. Bu alana iade hakkı doğuran işlem türünün e-beyannamedeki kodu yazılır. (Örneğin:301,308 vb.) İade hakkı doğuran işlem türlerinin kodları internet vergi dairesinden iade talebi girilirken açılan “KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞİ” ekranında yer almaktadır. (Ayrıca bahse konu kodlar “yüklenilen_kdv_listesi_FORMATI” isimli Excel dosyasının çalışma sayfasında da bulunmaktadır.)

· İade Hakkı Doğuran İşlem Bedeli : Bu alana iade hakkı doğuran işlemin bedeli (Teslim bedeli) yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· İadesi Talep Edilebilir Azami Vergi: Bu alana iade edilebilir azami vergi hesaplanarak yazılmalıdır. (Teslim bedeli ile genel KDV oranının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Örneğin iade işlem bedelinin 100.000-TL olması halinde bu sütuna 100.000-TL x %18 = 18.000-TL yazılması gerekir.)Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· İşlemin Bünyesine Doğrudan Giren Vergiler: Bu alana iade hakkı doğuran işlem için bünyeye giren KDV tutarı yazılmalıdır. (Yani kullanılan ilk madde ve malzeme ile yardımcı madde ve malzemelerinKDV tutarıdır. Aynı örnek için 60.000-TL X %18 = 10.800-TL kabul edelim) İlgili dönem mal alımlarından yüklenilen KDV tutarıyazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Genel İmal ve İdare Giderlerinden İade Hesabına Verilen Pay: Bu alana iade hakkı doğuran işlem için yapılan giderlere ait verilen pay yazılmalıdır. (Pazarlama satış ve dağıtım giderleri, yönetim giderleri, finansman giderleri vb. Bunuda 20.000-TL X %18 = 3.600-TL kabul edelim) İlgili dönem genel giderlerden yüklenilen KDV tutarı yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Atikler Nedeniyle Yüklenilen Vergiden İade Hesabına Verilen Pay: Bu alana iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymet alımları için hesaba dahil edilen pay tutarı yazılmalıdır. (Ancak diğer sütunlarla birlikte bu sütunun toplamı 3.sütundaki azami tutarı aşmamalıdır. Eğer atik KDV yok ise bu sütun boş bırakılmalıdır. Bizim önceki dönemlerden aldığımız ve 40.000-TL tutarındaki imalatta kullanılan makinemiz olduğunu varsayalım, makinenin KDV tutarı (40.000-TL x %18 = 7.200-TL) olmasına rağmen, bu dönem için bu sütuna yazabileceğimiz azami tutar (10.800+3.600=14.400), (18.000-14.400=3.600) 3.600-TL'dan fazla olmamalıdır. İlgili dönemamortismanlardan yüklenilen KDV tutarı yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Yüklenilen KDV Toplamı: 5,6 ve 7. sütuna yazılan tutarların toplamı yazılmalıdır. Örneğimizde (10.800 +3.600 +3.600 = 18.000-TL) yazmamız gereken tutardır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.

· Excel dosyasının İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosunda tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.

· Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.

· Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm veriler ilk çalışma sayfasında toplanmalıdır.

· İnternet tarayıcısı olarak Internet Explorer (Windows sürümünün 7 ve üzeri olması gerekmektedir.)kullanılmalıdır. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.

· Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçilen nesnenin dosyanın kısa yolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image062.png

 

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image063.png

· Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra "Ekle" butonuna tıklayarak listelerin sisteme yüklenmesi işlemi başlatılmalıdır. Sistem tarafından yükleme yapılırken listeler kontrol edilecek, listelerde bir hata varsa mükellefler uyarılacaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. DOLDURULMASI GEREKEN BÜTÜN LİSTELER YÜKLENDİKTEN SONRA "ONAYLA" LİNKİNE TIKLANARAK LİSTE GÖNDERME İŞLEMİ TAMAMLANIR.

· İnternet Vergi Dairesinde bulunan KDV İadesi bilgi girişi sayfasında işlem yapılmaya başladıktan sonra herhangi bir sebeple İnternet Vergi Dairesinden çıkılması durumunda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kalınan yerden işleme devam edilebilir. Listeler oluşturulduktan sonra işlemleri sisteme göndermek için mutlaka "ONAYLA" linkine tıklatılması gerekir.

· Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklanmadığı müddetçe sisteme gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini listelerin üzerine tıklayarak yaptıktan sonra göndermek için "ONAYLA" linkine tıklayınca sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Bu liste alındısının yazdırılarak iade talep dilekçesine eklenmesi gerekir.

· Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alınız.

Bu belgenin yazdırılarak vergi dairesine verilecek iade talep dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image046.jpg

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI

 

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Dönem

09/2012-09/2012

Dönem Tipi

Aylık

İade Türü

Mahsuben İade

İade Talebiniz İçin Teminat Gösterecek misiniz?

Hayır

Başka Firmaların İhracatına Aracılık Eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi misiniz?

Hayır

KDV Beyannamesinde Beyan Edilen İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

İade Hakkı Doğuran İşlemin

E-Beyanname'deki Kodu

Kanun Maddesi

Adı

Yüklenilen Vergi Tutarı/İadeye Konu Olan KDV

301

11/1-a

Mal İhracatı

140,00

302

11/1-a

Hizmet İhracatı

100,00

421

9/1

İş gücü hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)

100,00

TOPLAM

340,00

İhraç Kayıtlı Teslimler Dolayısıyla KDV Beyannamesinde Beyan Edilen Tecil Edilebilir KDV Tutarı

1.000,00

İade Talep Şekli

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade

 

Mükellefin, yukarıda özet olarak bilgileri verilen KDV iade talebine ilişkin aşağıda belirtilen listesi/listeleri İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda alınmıştır/düzeltilmiştir.

Elektronik Ortamda Alınan/Düzeltilen Liste/Listeler

1- İndirilecek KDV Listesi 4-Satış Faturası (Mal İhracı) Listesi

2-Yüklenilen KDV Listesi 5-Tevkifatlı Satış Faturaları Listesi

3-GÇB Listesi 6-İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesi

7-Satış Faturası Listesi (318 ve 321 Kodlu İade Türleri İçin)

8-İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosunu

Alınma/Düzeltilme

Tarihi

17/09/2012

Saati

10:59

Not: Yukarıda yer alan listelerin alınma/düzeltilme tarih ve saati bilgi amaçlı olup iade işlemlerinde iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih esas alınacaktır.


3.TEKNİK AÇIKLAMALAR

(ActiveX Ayarları)

Oluşturulan Excel dosyalarının internet vergi dairesinden gönderilmesinde sorunla karşılaşılıyorsa ve/veya muhtelif hata mesajları alınıyorsa aşağıda gösterilen ayarların yapılması gerekmektedir.

 • Öncelikle güvenli çıkış yapılmalıdır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image047.jpg

 • Araçlar (Tools) menüsünden İnternet Seçenekleri (Internet Options) tıklanmalıdır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image048.jpg

 • Açılan pencerede Güvenlik (Security) sekmesi geçilmeli ve İnternet seçilerek, eğer etkinse Varsayılan Düzey (Default Level) tıklanmalıdır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image049.jpg

 • Varsayılan Düzey (Default Level) etkin değilse Özel Düzey (Custom Level) tıklanmalıdır.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image050.jpg

 • ActiveX kontrolleri (ActiveX controls and plug-ins) başlığı altındaki "Komut dosyası için güvenli olarak işaretlenmemiş ActiveX denetimlerini başlat ve oluştur" (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting) alt dosyasında “Sor” linki işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image051.jpg

 • Çeşitli (Miscellaneous ) başlığı altındaki "Dosyaları bir sunucuya karşıya yüklerken yerel dizin yolunu ekle" (Include local directory path when uploading files to a server ) alt dosyasında “Etkinleştir” (Enable) linki işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image052.jpg

 • Bu bölgenin ayarlarını değiştirmek istediğinizden emin misiniz? sorusunda "Evet" linki işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image053.jpg

 • Tamam (OK) “Evet” linki işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image054.jpg

 • Alttaki pencerede "Uygula" linki işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image055.jpg

 • Alttaki pencerede “Tamam” linki işaretlenmelidir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image056.jpg

Yapılan açıklamalara göre ayarlar yapıldıktan sonra İnternet Vergi Dairesine giriş yapılarak dosyalar yüklenmelidir. Dosyaları yüklemek için Excel Dosyasından Veri Almak İstiyorum linki tıklanıp "Gözat" butonuna basılmalı ve bilgisayardan ilgili dosya seçilerek "EKLE" butonu tıklanmalıdır.

Eğer yükleme başlamaz ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği üzere aktif pencerenin üst kısmında bir uyarı mesajı gelirse bu uyarıyı tıklanarak "Eklentiyi Çalıştır" seçilir. Eklentiyi çalıştırdıktan sonra İnternet Explorer tarafından sayfa tazelenecek ve mükellef bu esnada İnternet Vergi Dairesi hesabından otomatik çıkartılacaktır. Bu andan itibaren mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına tekrar giriş yaparak listelerini yükleyebilecektir. Bu teknik ayarlar sadece bir defaya mahsus olarak yapılacak olup değiştirilmediği müddetçe her ay listeler sorunsuzca gönderilebilir.

Açıklama: kdv_iadesi_duyuru_yeni_dosyalar/image057.png