İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN
YETKİ VERME FORMU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TARİH: ..../..../20....  


                         ........................................................................ Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne

            Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yetki Veren Gerçek Kişi / Tüzel Kişilik olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca tarafıma sağlanan İnternet Vergi Dairesinde yapabileceğim aşağıda belirtilen işlemleri yapma yetkisinin yine aşağıda kimlik bilgileri bulunan Gerçek Kişi / Tüzel Kişilik’e verilmesini arz ederim.         


YETKİ VEREN MÜKELLEF KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ (*)
Vergi / TC Kimlik Numarası (**)  
Adı Soyadı / Unvanı  
Ticaret Sicil Numarası  
Doğum Yeri /
Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
  Doğum Tarihi /
Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
 
Telefon Numarası   Faks Numarası  
Adresi  
Bağlı Bulunduğu Oda ve
Sicil Numarası
 
Elektronik Posta Adresi  

YETKİ VERİLEN SMMM/YMMM KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ (*)
Vergi / TC Kimlik Numarası (**)  
Adı Soyadı / Unvanı  
Ticaret Sicil Numarası  
Doğum Yeri /
Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
  Doğum Tarihi /
Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
 
Telefon Numarası   Faks Numarası  
Adresi  
Bağlı Bulunduğu Oda ve
Sicil Numarası
 
Elektronik Posta Adresi  

YETKİ ÇEŞİDİ

1. Tarafımızdan yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiliğin yukarıda belirttiğim yetkiler çerçevesinde yaptığı işlemlerin firmamız veya kurumumuzca yapılmış olduğunu,

2. Yetki verdiğimiz konularda Gelir İdaresi Başkanlığınca İnternet Vergi Dairesinde mevzuat veya taleplere göre yeni geliştirilecek hizmetleri yetki verdiğimiz gerçek / tüzel kişiliğin yapmaya yetkili olduğunu,

3. Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 189 nolu Vergi İletişim Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,

4. İnternet Vergi Dairesinde yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,

kabul ve taahhüt ediyorum.    YETKİ VEREN     YETKİ ALAN
ADI SOYADI İMZA ADI SOYADI İMZA(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.
(**) T.C vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C Kimlik Numarası yazılacaktır.